Disclaimer

Disclaimer voor drive4wind.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van drive4wind.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Drive4Wind BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drive4Wind BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Drive4Wind BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Drive4Wind BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Drive4Wind BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Drive4Wind BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van drive4wind.nl op deze pagina.

 

 

Disclaimer for drive4wind.nl

On this page you will find the disclaimer of drive4wind.nl, as made available by Drive4Wind BV. In this disclaimer we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

Intellectual

The use of the information on this website is free of charge as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only reuse the information on this website in accordance with the regulations of mandatory law.

Without the express written permission of Drive4Wind BV, it is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website. The intellectual property rests with Drive4Wind BV.

No guarantee of correctness

If applicable:

For the prices on our website, we strive for the most accurate possible representation of reality and the intended prices. Errors that arise and are recognizable as programming or typing errors, never form a reason to claim or assume a contract or agreement with Drive4Wind BV.

Drive4Wind BV strives for a website that is as up-to-date as possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete and or incorrect, we cannot accept any liability for this.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee and or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or repost these materials without any prior notice. Drive4Wind BV accepts no liability for any information to which we refer via hyperlinks.

Alterations

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of drive4wind.nl’s disclaimer on this page.

 

 

Call Now